Fundacja Pro Publico Mare została powołana w 2003 roku przez podmioty Grupy PŻM.

Jej głównym celem jest inspirowanie działań na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego. Fundacja wspiera działalność stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych, placówek służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób indywidualnych, związanych ze środowiskiem ludzi morza.

Członkami - Założycielami Fundacji są:

Władzami Fundacji są Konwent, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Konwent składa się z przedstawicieli członków założycieli Fundacji. Do jego zadań należy między innymi powoływanie i odwoływanie członków Rady i członków Zarządu oraz zatwierdzanie programów i planów działania Fundacji.

Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji. Składa się z pięciu przedstawicieli wybieranych przez Konwent na okres dwóch lat.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji. Składa się z dwóch osób: Prezesa i Sekretarza Fundacji, działających społecznie. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Infrastruktury.

Logo fundacji można pobrać klikając tutaj